Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OSHADHI ACADEMY

Oshadhi Academy is de opleidingstak van Oshadhi Belgium, met zetel te 9220 Hamme, Veldstraat 3, Tel.: +32 (0)52 55 05 70, E-mail: info@oshadhi.be en Btw nummer BE 0675.241.348
Contact Oshadhi Academy: Tel.: 0472 96 06 22, E-mail: academy@oshadhi.be

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing voor alle opleidingen georganiseerd door Oshadhi Academy en welke worden aangeboden via de website www.oshadhi-academy.be.

1. DEFINITIES

1.1. Opleiding: een opleiding, vorming of workshop georganiseerd door Oshadhi Academy met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden aan cursisten. De opleiding kan bestaan uit één of twee dagdelen of kan aangeboden worden als een reeks van meerdere dagen.
1.2. Cursist: een deelnemer aan de opleiding.
1.3. Docent: de (freelance) medewerker die de opleiding geeft en die verantwoordelijkheid draagt over de inhoud van de opleiding.

2. INSCHRIJVING

2.1. Inschrijving voor een opleiding van Oshadhi Academy kan enkel via het online voorziene inschrijvingsformulier op deze website.
2.2. Een inschrijving is definitief nadat het inschrijvingsgeld is ontvangen door Oshadhi Academy.
2.3. Het maximum aantal deelnemers wordt vermeld bij elke opleiding. De volgorde van ontvangst van betaling bepaalt wie er kan deelnemen.
2.4. Wanneer een opleiding volzet is, kan je je inschrijven op de wachtlijst. Je wordt verwittigd wanneer een plaats vrijkomt of een extra opleiding georganiseerd wordt.
2.5. Een opleiding kan enkel plaats vinden bij een minimum aantal inschrijvingen. Dit aantal wordt vermeld bij elke opleiding.
2.6. Oshadhi Academy behoudt zich het recht om een inschrijving die niet tijdig is betaald te annuleren.

3. PRIJS EN BETALINGSMODALITEITEN

3.1. De prijzen voor onze opleidingen worden op de website en in de webshop www.oshadhi-academy.be uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW (21%). De btw-kosten worden zowel bij de afrekening van het winkelmandje als op de toegestuurde factuur apart aangegeven.
3.2. De prijzen zijn, behoudens anders vermeld, steeds inclusief syllabus, dranken en versnapering. Indien er een maaltijd of een ander concreet omschreven aanbod inbegrepen is in de prijs, wordt dit uitdrukkelijk vermeld.
3.3. Betaling van de factuur kan als volgt gebeuren:

 • Via een online betaling in onze webshop met volgende betaalmogelijkheden: Bancontact, KBC-betaalknop, Belfius Direct Net of Creditcard.
 • Organisaties kunnen Oshadhi Academy aanspreken met vraag tot betaling via bankoverschrijving, binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur en uiterlijk voor aanvang van de opleiding.
 • Online betalingen gebeuren via de SSL-beveiligde server Mollie die de kredietgegevens van de klant beveiligd verstuurt.
4. ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering van inschrijving dient te gebeuren via e-mail naar academy@oshadhi.be waarna bevestiging volgt volgens onderstaande voorwaarden.

4.1. Annulering door de cursist

Voor kortdurende opleidingen (1 tot 3 dagen)

 • Bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleiding worden geen kosten aangerekend en wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor aanvang van de opleiding blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd (tenzij er een betalende deelnemer jouw plaats kan overnemen).
 • Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd (tenzij er een betalende deelnemer jouw plaats kan overnemen).
 • Afwezigheid van de cursist op één of meerdere opleidingsdagen kan geen reden zijn tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Voor langer lopende opleidingen (4 dagen en meer)

 • Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding worden geen kosten aangerekend en wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.
 • Bij annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opleiding blijft 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd (tenzij er een betalende deelnemer jouw plaats kan overnemen).
 • Bij annulering tot een maand voor aanvang van de opleiding blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd (tenzij er een betalende deelnemer jouw plaats kan overnemen).
 • Afwezigheid van de cursist op één of meerdere opleidingsdagen kan geen reden zijn tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
4.2. Annulering door Oshadhi Academy

4.2.1. Wanneer er voor een opleiding te weinig inschrijvingen zijn, is het mogelijk dat deze wordt geannuleerd. Minstens 14 dagen voor de startdatum van de opleiding worden de reeds ingeschreven deelnemers van de annulering op de hoogte gebracht. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt binnen 10 dagen na de annulering teruggestort.
4.2.2. Wanneer een opleiding georganiseerd door Oshadhi Academy niet kan plaats vinden wegens overmacht, heeft Oshadhi Academy het recht de opleiding te annuleren of te verplaatsen.
In geval van annulering wordt het reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.
In geval van verplaatsing zal Oshadhi Academy bij het bepalen van nieuwe opleidingsdata zoveel als mogelijk rekening houden met de belangen en voorkeuren van de betrokken partijen.

5. AANSPRAKELIJKHEDEN

5.1. Tijdens alle opleidingen georganiseerd door Oshadhi Academy zowel direct als indirect, is de cursist aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Oshadhi Academy als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
5.2. Oshadhi Academy is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade, met inbegrip van elke vorm van lichamelijke schade, die veroorzaakt is door en tijdens of verband houdt met, een deelname aan een opleiding of met de organisatie of inhoud van de opleiding op zich, behoudens opzet en grove schuld.
5.3. Indien Oshadhi Academy op enig moment toch aansprakelijk zou zijn voor enige fout, dan zal deze aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot maximaal het aangerekende inschrijvingsbedrag voor de betreffende opleiding.

6. INTELLECTUELE RECHTEN

Alle tijdens de opleiding overhandigde documentatie, alsook de inhoud van de opleiding, blijft de artistieke en intellectuele eigendom van de docent. Openbaarmaking kan derhalve enkel geschieden na schriftelijke toestemming vanwege de docent en Oshadhi Academy.

7. PRIVACY

7.1. De door de cursist verstrekte gegevens bij de inschrijving voor een opleiding van Oshadhi Academy zullen uitsluitend aangewend worden voor facturatiedoeleinden en voor het toesturen van informatie met betrekking tot de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven.
7.2. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de cursist.
7.3. Wanneer de klant éénmalig bestelt (en dus geen account aanmaakt), worden de persoonlijke gegevens slechts bijgehouden tot na afloop van de opleiding.
Na de aanmaak van een account worden de gegevens van de klant beveiligd opgeslagen. Onder zijn persoonlijk account op deze website kan de klant zijn gegevens op elk moment nakijken en aanpassen. Op eenvoudige vraag via e-mail naar academy@oshadhi.be heeft de klant steeds het recht zijn gegevens uit onze database te laten verwijderen.
7.4. Nieuwsbrieven of informatieve e-mails omtrent toekomstige opleidingen zullen enkel naar de klant verstuurd worden wanneer de klant hiervoor heeft ingetekend op onze website.
7.5. Indien Oshadhi Academy tijdens een opleiding foto’s of video’s wenst te maken voor publiciteitsdoeleinden, dan gebeurt dit enkel met uitdrukkelijke toestemming van de aanwezige cursisten.
7.6. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens bij Oshadhi Academy is Dhr. Werner Vlijminck, met contactgegevens academy@oshadhi.be
7.7. Oshadhi Academy is bij doorverwijzingen naar andere websites niet verantwoordelijk voor hun privacy regels.

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, te 1000 Brussel, Hoogstraat 139 (02/213.85.40 of www.privacycommission.be).

8. VARIA

8.1. Oshadhi Academy behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn enkel van toepassing op overeenkomsten na datum van de wijzigingen.
8.2. Concrete informatie omtrent de door Oshadhi Academy uitgewerkte opleidingen is steeds terug te vinden op www.oshadhi-academy.be

9. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Elke verbintenis aangegaan tussen Oshadhi Academy en de cursist wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.
9.2. Voor geschillen betreffende de geldigheid, de uitvoering of interpretatie van de verbintenissen en de algemene voorwaarden is uitsluitend de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde bevoegd.

 

 

GDPR

  Deze website maakt gebruikt van cookies om je gebruikservaring te verbeteren.